Dan esperanta 2024: Za svet za vse jezike in brez jezikovne diskriminacije

Esperanto za Združene narode

2. člen Deklaracije človekovih pravic jasno določa, da "vse pravice in svoboščine, opredeljene v tej Deklaraciji, enako veljajo za vse ljudi brez razlikovanja glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno poreklo, premoženje, rojstvo ali drugo okoliščino."

Strani