Skupščino ZES bo 19. marca 2016

Redna letna Skupščina Združenja za esperanto Slovenije bo v soboto, 19. marca 2016, ob 10.30 v Ljubljani v sejni sobi Oddelka za lokalno samoupravo, Štefanova 11. Obravnavala bo naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev organov skupščine (delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika) 
  3. Poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora, razprava o poročilih  in sprejem razrešnice organom ZES
  4. Volitve organov ZES za obdobje 2016-2018 in predstavnika v Odboru UEA
  5. Program dela in finančni načrt za leto 2016
  6. Razno

Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, ker ne bo prisotna najmanj polovica članov, bo seja čez pol ure v istem prostoru. Takrat bo skupščina sklepčna, če bo navzočih najmanj 10 članov. Pisna gradiva bodo člani prejeli na začetku skupščine. Po uradnem delu bo v istem prostoru družabno srečanje. Pred začetkom skupščine in po njej boste lahko plačali članarino in kupili knjige.