Občni zbor Esperantskega društva Ljubljana bo 22. februarja

Redni letni občni zbor Esperantskega društva Ljubljana bo v ponedeljek, 22. februarja 2016, ob 18.00 uri v Ljubljani v sejni sobi MOL, Oddelka za lokalno samoupravo, Štefanova 11.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika) in potrditev dnevnega reda
  2. Poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora
  3. Razprava in sprejemanje poročil ter sklepanje o zaupnici organom društva za preteklo obdobje
  4. Predlaganje in volitve organov društva za obdobje 2016-2017
  5. Predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2016, razprava in sprejemanje
  6. Delegiranje zastopnikov društva za skupščino ZES
  7. Razno

 

Po uradnem delu bo druženje in zakuska, možnost nabave literature, znamk EDL in plačila članarine.