Vabilo na skupščino ZES

Vabimo vas na redno letno skupščino Združenja za esperanto Slovenije, ki bo v soboto, 17. marca 2018, ob 10.00 v Ljubljani v sejni sobi Oddelka za lokalno samoupravo, Štefanova 11.

Dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev organov skupščine (delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika)
  3. Poročilo o delu, finančno poročilo, poročilo Nadzornega odbora, razprava o poročilih in sprejem razrešnice organom ZES
  4. Volitve organov ZES za obdobje 2018-2020
  5. Program dela in finančni načrt za leto 2018
  6. Razno

Prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležite. Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, ker ne bo prisotna najmanj polovica članov, bo seja čez pol ure v istem prostoru. Takrat bo skupščina sklepčna, če bo navzočih najmanj 10 članov.

Po uradnem delu bo v istem prostoru družabno srečanje. Pred začetkom skupščine in po njej boste lahko plačali članarino in kupili knjige.