Predlog za Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko

Osnovni namen Združenja za esperanto Slovenije je širjenje in uporaba mednarodnega jezika esperanta kot sredstva za enakopravno sporazumevanje ter uresničevanje jezikovne demokracije in jezikovnih človekovih pravic. Pri uresničevanju tega namena združenje namenja posebno pozornost vprašanjem uporabe jezikov v mednarodnem komuniciranju, zato je pripravilo svoj predlog za Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019–2023.

ZES predlaga, da se v Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019–2023 vključi naslednja problematika:

  1. Jezikovni predpisi v Sloveniji so dobri, vendar pa se slabo izvajajo.
  2. V Evropski uniji se predpisi o enakopravnosti uradnih jezikov ne izvajajo.
  3. V OZN ima privilegije šest jezikov.
  4. Nadaljnji razvoj slovenščine je ogrožen od zunaj in od znotraj – od zunaj ga ogrožajo velike anglosaške države, ki načrtno vsiljujejo angleščino kot edini jezik mednarodnega sporazumevanja, od znotraj pa slovenščino ogrožamo Slovenci sami, zlasti na dveh ključnih področjih (pojemajoča raba slovenščine v visokem šolstvu, v znanosti in tehniki, v gospodarstvu in drugje ter omalovaževalen ali brezbrižen odnos velikega dela odločujočih govorcev slovenščine do svojega maternega jezika v prid angleščine).