Občni zbor Esperantskega društva Ljubljana bo 10. marca

Redni letni občni zbor Esperantskega društva Ljubljana bo v soboto, 10. marca 2018, ob 10.00 uri v Ljubljani v sejni sobi Oddelka za lokalno samoupravo, Štefanova 11.

Predlog dnevnega reda:

  1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika) in potrditev dnevnega reda
  2. Poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora za leto 2017
  3. Razprava in sprejemanje poročil ter razrešnica organom društva za preteklo obdobje
  4. Predlaganje in izvolitev organov društva za prihodnje dvoletno obdobje
  5. Predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2018, razprava in sprejemanje
  6. Delegiranje 5 zastopnikov društva za skupščino ZES
  7. Razno

Po uradnem dela bo druženje in zakuska ter možnost nabave literature in plačila članarine.

Predsednica Nika Rožej prosi vse član(ic)e, da se občnega zbora zanesljivo udeležijo in da s sabo pripeljejo prijatelje esperanta in potencialne nove člane društva.